Ranked in Chambers Europe 2018

We are very proud that Chambers has again ranked us as one of the leading Dutch employment law firms. It is the outcome of multiple in-depth interviews of our clients and peers and we thank them for the positive referrals and recommendations.

The Chambers Europe Guide 2018 states that HDK is a “Dedicated employment boutique highly experienced in all manner of HR matters. The firm offers a deep knowledge of employment law, including dismissals, co-determination, benefits and tax issues. Clients include established Dutch and multinational companies.”

The team’s strength is defined by our clients as the “profound knowledge of labour law,” and that “they add value and can always deliver on commitments. They provide stability for us with their support.”  In addition one of our referees has said that the team is a “great business partner for employment law” and describes the firm as “extremely transparent, helpful and very quick in responding.”  

HDK is also proud to announce that founding partner Juliette Huyzer is again ranked as individual leader in her field. She is noted for her experience in handling cross-border transactions, collective dismissal proceedings and transfer of undertakings. Clients say: “Besides her profound knowledge of labour law and corporate complexities, she is clear and decisive in her advice and understands the dynamics of multinational companies.”

We are proud to switch our 2017 badge for the new “Ranked in Chambers Europe 2018” badge!

Contact us online (www.hdkadvocaten.nl) or call us on: +31 20 3331020.

Vacature secretaresse

HDK Advocaten, gevestigd aan de Zuidas, is een jong en ambitieus niche kantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

In verband met het vertrek van één van onze juridische secretaresses zijn wij opzoek naar een nieuwe gemotiveerde secretaresse voor 2 à 3 dagen per week.

Wat zijn de werkzaamheden?

  • Uitwerken van dictaten
  • Dossierbeheer (aanmelden, bijhouden, archiveren)
  • Werken in een tijdschrijfsysteem (declareren, tijd schrijven)
  • Organiseren seminars
  • Klanten ontvangen
  • Telefoneren
  • Inkopen van kantoorartikelen
  • Verzorgen van de lunch
  • Kantooragenda beheren
  • Facturen controleren

Wat bieden wij?
Naast een diversiteit aan werkzaamheden, biedt HDK Advocaten een open, informele en ambitieuze omgeving met volop mogelijkheden om tot verdere ontwikkeling te komen binnen ons kantoor.

Wie ben jij?
Je bent handig met Word, Excel en Outlook. Je bent proactief, organisatorisch sterk, stressbestendig en kunt goed samenwerken. Je hebt een secretariële opleiding en/of achtergrond. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift.

Meer weten? Neem contact op met Juliette Huyzer: jh@hdkadvocaten.nl of 06-42497345

Een blog!

Vandaag verschijnt de eerste blog van Michiel Koole op de website van SdU. Michiel schrijft een kritische noot bij een uitspraak over een werknemer die niet meer werkt vanwege een ernstig alcoholprobleem:

https://www.sdu.nl/blog/recht-op-loon-na-ziekmelding-alcoholverslaving.html

Heeft u vragen over bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, loondoorbetaling en reintegratie? Neem gerust vrijblijvend contact op. De advocaten van HDK helpen u graag.

Weblecture concurrentiebeding

Vorige week verscheen Michiel Koole in de studio van cursusaanbieder PO-Online om een Weblecture op te nemen over het concurrentiebeding. Aan de hand van de slogan “het concurrentiebeding: een onding of een zegen?” behandelde Michiel nut, noodzaak, formele eisen en de do’s and dont’s omtrent het beding.

Heeft u als werkgever een vraag over een concurrentiebeding, of een (potentieel) conflict op dit gebied? Neem dan contact met ons op voor een praktisch advies!

Technologische ontwikkelingen en privacy op de werkvloer, waar ligt de balans?

De balans tussen privacy van werknemers en het belang van werkgevers bij het verwerken van persoonsgegevens is soms lastig te vinden. De regelgeving omtrent data privacy is erg algemeen en de technologie ontwikkelt zich in razend tempo. Om deze reden heeft een Europese werkgroep van afgevaardigden van toezichthouders van lidstaten, de zogenaamde Artikel 29 werkgroep, een opinie gepubliceerd over hoe om te gaan met deze nieuwe vormen van technologie op de werkvloer.

Belangrijk om te onthouden is dat bij het verwerken van persoonsgegevens altijd moet worden overwogen of deze verwerking (i) noodzakelijk is, en zo ja, op basis van welke juridische grondslag (ii) of de verwerking gerechtvaardigd is ten opzichte van werknemers (iii) of de verwerking in proportie staat tot het doel dat het dient en (iv) of de verwerking op transparante wijze geschiedt.

In aanvulling op deze vier vuistregels bevestigt de werkgroep dat door een werknemer eerder verleende toestemming, geen vrijbrief vormt voor het ongelimiteerd verwerken van persoonsgegevens. Werknemers bevinden zich immers in een afhankelijke positie ten opzichte van hun werkgever, waardoor deze toestemming niet kan worden geacht in vrijheid te zijn verleend. De hierboven genoemde stappen dienen dan ook altijd te worden doorlopen.

De werkgroep geeft een aantal praktische voorbeelden waarin bovenstaande vuistregels worden toegepast. Zo geeft het feit dat een sollicitant een openbaar Facebook profiel heeft de werkgever geen ongelimiteerd recht om dit profiel te bekijken en mee te nemen in de afweging of die persoon wordt aangenomen of niet. Bij het screenen van sollicitanten op deze manier moet de sollicitant hierover op voorhand worden geïnformeerd en mag alleen die informatie worden meegenomen, die noodzakelijk en relevant is voor de uitoefening van de functie waarop wordt gesolliciteerd. Privé berichten, ook al zijn die openbaar, mogen dus niet in acht worden genomen.

Een ander voorbeeld ziet op het werken in een cloud, of het werken met online office diensten zoals tekstverwerkers en agenda’s. Dit soort diensten verwerken veelal (per definitie) persoonsgegevens. Teneinde de balans te vinden tussen deze verwerking en de privacy van de werknemers, zou de werkgever de werknemers in deze gevallen moeten voorzien van bepaalde privé plaatsen in deze online cloud, waartoe de werkgever geen of slechts onder uitzonderlijke omstandigheden toegang heeft. Gedacht kan worden aan agenda’s die vaak tevens worden gebruikt om privéafspraken te noteren. Zodra de werknemer een afspraak als “privé” markeert, zou de werkgever daar geen toegang toe moeten hebben.

Een derde voorbeeld is dat werkgevers met het oog op de veiligheid van hun digitale systemen en data veelal gebruik maken van de mogelijkheid om (ook zogenaamde encrypted) communicatie te monitoren. Werkgevers moeten ervoor waken dat zij op deze manier niet permanent de activiteiten van hun werknemers monitoren. Als dit toch strikt noodzakelijk zou zijn, dan is het van belang dat de werkgever aan haar werknemers een alternatieve toegang biedt tot het internet die niet gemonitord wordt, zoals een gratis wifi netwerk of aparte apparaten waar de privacy van werknemers (wel) is gewaarborgd.

Bovengenoemde saillante voorbeelden zijn terug te vinden in de opinie. Hoewel de opinie niet bindend is, wordt deze wel als gezaghebbend beschouwd en is de kans groot dat ook rechters die bij hun beoordeling van een privacy gerelateerde zaak zullen gebruiken. Het kan daarom als wegwijzer dienen voor werkgevers voor een zorgvuldig gebruik van technologie binnen hun onderneming.

Een link naar de volledige opinie treft u hier: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met een van de advocaten van HDK via 020-3331020.

“Wij waren er klaar mee”

Aldus de directie van  een kapperszaak uit Bunschoten- Spakenburg ter zitting van een zaak die een ontslagen kapster had aangespannen tegen haar ex-werkgever.

Deze woorden – die de handelwijze van de kapsalon blijkens de uitspraak van de Hoge Raad van 30 juni 2017 kernachtig samenvat – komen de werkgever uiteindelijk duur te staan.

De Hoge Raad heeft namelijk in deze zaak bepaald dat bij het vaststellen van de hoogte van de zogenaamde billijke vergoeding bij een onjuist ontslag, de gevolgen van dat onterechte ontslag mogen en moeten worden betrokken. Ook de duur van het dienstverband speelt als factor uitdrukkelijk mee, aldus de Hoge Raad. De kapster voerde verder nog aan dat zij onder normale omstandigheden (het met name door de werkgever gecreëerde conflict wegdenkend) tot haar pensioen bij de kapperszaak had kunnen blijven werken. De Hoge Raad oordeelt expliciet dat die omstandigheid door een rechter niet buiten beschouwing kan worden gelaten bij het begroten van de omvang van de vergoeding.

Met deze uitspraak lijkt de Hoge Raad een streep te zetten door een te rigide benadering van wat er wel en niet mag worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding. De Hoge Raad heeft uiteindelijk die vergoeding niet zelf vastgesteld, maar het lijkt wel zeker dat de kapperszaak niet “weg gaat komen” met de EUR 4.000 bruto die zij van het gerechtshof aan de ontslagen werkneemster moest betalen.

Deze uitspraak laat verder zien dat werkgevers die zich bedienen van een dergelijke “rechteloze beëindiging van het dienstverband” – de exacte woorden die het gerechtshof gaf aan het ontslag – het deksel stevig op de neus kunnen krijgen.

De gevolgen voor de praktijk zijn niet altijd goed in te schatten op basis van één uitspraak, zelfs niet als die van de Hoge Raad afkomstig is. Bovendien ging het in deze kwestie juridisch gezien om een andere soort “billijke vergoeding” dan de billijke vergoeding die werkgevers soms verschuldigd zijn als de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter op verzoek van die werkgever wordt ontbonden op een van de zogenaamde persoonlijke redenen, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Het is niet gezegd dat in die gevallen – die in de praktijk vaker voorkomen – de overwegingen van de Hoge Raad één op één kunnen worden overgenomen. Dat dit van werknemerszijde wel zal worden geprobeerd, lijkt wel zeker. Dat de billijke vergoeding als gevolg van deze uitspraak eerder hoger dan lager wordt, ook.

Ten slotte: de vergoeding waar het in deze kwestie om ging, dient niet te worden verward met de transitievergoeding waar de meeste werknemers sinds de WWZ aanspraak op kunnen maken: die staat hier los van en moest in dit geval ook worden betaald aan de werkneemster.

Vragen over de mogelijke consequenties van deze belangwekkende uitspraak? De advocaten van HDK helpen u graag!

Een link naar de volledige tekst treft u hier:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:1187&showbutton=true

Wet DBA: van uitstel komt afstel?

Gisteren maakte de staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes bekend dat de opschorting van de (handhaving van de) wet DBA wordt verlengd tot 1 juli 2018.

Concreet betekent dit dat partijen die samenwerken op basis van een overeenkomst van opdracht, niet behoeven te “vrezen” dat de Belastingdienst hen confronteert met correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen of zelfs boetes omdat de fiscus van oordeel is dat (toch) sprake is van een dienstbetrekking.

De Belastingdienst maakt een uitzondering voor de zogenaamde “kwaadwillenden”. De vraag rijst uiteraard wat precies bedoeld wordt met deze term. De Belastingdienst c.q. de Rijksoverheid is daarin niet volstrekt helder. Aan de ene kant benadrukt de fiscus dat de handhaving zich allereerst richt op gevallen van “opzet, fraude of zwendel”. Nauwkeurige lezing van de berichten van de overheid leert echter ook dat een kwaadwillende wordt gedefinieerd als een partij die ‘opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid laat ontstaan of bestaan, omdat die partij weet – of had kunnen weten – dat feitelijk sprake was van een dienstbetrekking’. De arcering (van de auteur, MK) laat zien: ook hier zit de “devil in the details”.

Het is dus zaak dat opdrachtgever en ZZP-er/ opdrachtnemer door deze berichten niet achterover leunen en er gewoon verstandig aan doen hun zaken goed te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door een solide overeenkomst van opdracht op te stellen – waarin de verplichte bepalingen van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst zijn verwerkt – zodat onder meer de partijbedoeling daarin goed tot uitdrukking komt. Daarnaast dient bewaakt te worden dat in de praktijk geen situatie ontstaat die niet meer verenigbaar is met hoe partijen hun samenwerking op papier vorm hebben willen geven. In dat geval kan de Belastingdienst immers wel degelijk in actie komen, uiteraard al naar gelang de definitie van kwaadwillenden wordt opgerekt. Los daarvan kan ook een “opdrachtnemer” het standpunt innemen dat eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien.

Of van uitstel afstel komt, valt nog te bezien. Onder leiding van een nieuw kabinet zal een fundamentele oriëntatie moeten plaatsvinden over de modernisering van de arbeidsmarkt en de in dit verband relevante wettelijke begrippen. Dan zal tevens moeten worden bezien of de wet DBA daar aan bijdraagt, of juist niet. Tot die tijd moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers roeien met de riemen die zij hebben.

Vragen? Opmerkingen? Neem gerust vrijblijvend contact op. De advocaten van HDK helpen u graag.

Ranked in Chambers Europe 2017

We are very proud that today Chambers has again ranked us as one of the leading Dutch employment law firms. It is the outcome of numerous in-depth interviews of our clients and peers and we thank them for the positive referrals and recommendations. The Chambers EMEA Guide 2017 states the following about us:

“The HDK  team is a dedicated employment boutique that is known for its highly experienced in all manner of HR matters. The firm offers a deep knowledge of employment law, including dismissals, codetermination, benefits and tax issues. It handles public and private sector mandates. The team’s strengths is the ability to be both pragmatic and committed to meeting the client’s requirements which is highlighted by referees, who say: “HDK is a very client-based firm with a good balance of independent high-quality advice to get the job done.” adding: “They were decisive on some very important decisions within a complex setting.”

HDK is also proud to announce that founding partner Juliette Huyzer is again ranked as individual leader in her field. Head of department and co-founder of HDK Juliette Huyzer is praised by clients for her “ability to translate the grey areas into black and white.” Other clients add: “She is clear and transparent with the highest level of knowledge.”

We are proud to switch our 2016 badge for the new “Ranked in Chambers Europe 2017” badge! Contact us online (www.hdkadvocaten.nl) or call us on: +31 20 3331020.

Lente op de Zuidas

Dinsdag begon officieel de lente op de Zuidas tijdens ons Arbeidsrecht actualiteiten seminar. Interessant om samen met onze cliënten te bekijken hoe het Nederlandse arbeidsklimaat verandert na de aanpassingen van het ontslagrecht. Is de arbeidsmarkt daadwerkelijk flexibeler geworden of leeft er angst voor het vaste contract? Hoe ga je om met (het vertrek van) 65 plussers en langdurig zieken? Hoe ga je als werkgever slim om met de wettelijke bepalingen rondom reorganisaties? Om onze cliënten up-to-date te houden, organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en wetswijzigingen. Wij doen dit voor MT-leden, HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek maken wij deze sessies op maat en komen wij bij uw organisatie bijvoorbeeld tijdens uw wekelijkse overleg of als lunch- of ontbijtsessie. We behandelen dan uiteraard ook onderwerpen die op dat moment actueel voor u zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. www.hdkadvocaten.nl (of bel ons op 020-3331020)

Medewerker Arbeidsrecht

HDK is een jong en ambitieus niche kantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, is HDK in staat geweest in korte tijd uit te groeien tot een gerenommeerd kantoor. Wij vertegenwoordigen en adviseren voornamelijk grote en middelgrote (internationale) ondernemingen, (statutair) directeuren, raden van bestuur, high executives en ondernemingsraden.

In verband met gewenste uitbreiding van ons kantoor zoeken wij ondernemende kandidaten voor de positie van Medewerker Arbeidsrecht met een afgeronde stage.

Wie ben jij?

• je bent ambitieus, leergierig en enthousiast;

• je hebt een sterk analytisch vermogen;

• je bent in staat zelfstandig te werken en hebt een proactieve aanpak;

• je bent positief ingesteld en staat stevig in de schoenen;

• je beschikt over een gedegen kennis van het arbeidsrecht;

• je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden (in woord en in geschrift);

• je bent een teamplayer die gezamenlijk met ons de schouders onder de verdere opbouw van de praktijk wil zetten.

Wat bieden wij?
Naast uitdagend werk in een dynamische en groeiende praktijk, biedt HDK advocaten een open, informele en ambitieuze cultuur met volop mogelijkheden om tot verdere persoonlijke ontwikkeling te komen binnen ons kantoor.

Meer weten? Neem contact op met Juliette Huyzer. jh@hdkadvocaten.nl of 06-42497345